NeGG | Normenkader

Concept normenkader (versie: 22-12-2020)

NeGG wil graag de kwaliteit van instemmingsverklaringen verbeteren en de normen voor het onderzoek verstevigen. Hiertoe is een voorlopige toetsingswijze beschreven en een normenkader opgesteld waaraan instemmingsverklaringen worden getoetst bij registratie op NeGG.

Werkwijze

 • De gedragswetenschapper upload bij zijn of haar registratie twee recente (niet ouder dan 12 maanden) geanonimiseerde instemmingsverklaringen van een jeugdige die hij/zij heeft onderzocht
 • Een (random) aangewezen lid van het kernteam checkt onderstaande formele en inhoudelijke eisen waarbij uitsluitend getoetst wordt of dit in basis voldoende is (dus te beoordelen met ja/nee)
 • Bij één of meerdere punten die met nee worden aangemerkt wordt aan een ander lid van het kernteam om een tweede beoordeling gevraagd
 • Bij afwijzing wordt de gedragswetenschapper middels een onderbouwing op te hoogte gebracht van zijn afwijzing en de mogelijkheid geboden om twee instemmingsverklaringen onder supervisie opstellen. Hiervoor mag de supervisor een vergoeding van twee uren in rekening brengen bij de supervisant.

Formeel:

De gedragswetenschapper overlegt:

 • Een bewijsstuk dat aantoont dat de gedragswetenschapper voldoet aan de in artikel 2 van de Regeling Jeugdwet geformuleerde eisen van een gekwalificeerde gedragswetenschapper;
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag VOG (welke je digitaal kunt aanvragen via NeGG);
 • Verstrekt adres- en communicatiegegevens.

Inhoudelijk:

Uit de ingestuurde geanonimiseerde instemmingsverklaring blijkt dat de gedragswetenschapper

 • Op voldoende overtuigende wijze omschrijft dat jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren;
 • Op voldoende overtuigende wijze omschrijft dat de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken;
 • Baseert zich bij de onderbouwing op zowel dossierinformatie als informatie uit het gesprek met de jeugdige, zonder hiervoor de ernst zelfstandig vast te stellen middels verdiepende diagnostiek;
 • Beschrijft in de instemmingsverklaring de visie van de jeugdige zelf;
 • Beschrijft welke gevolgen niet-instemmen heeft voor de jeugdige (en zijn systeem).

In het geval van een spoedmachtiging:

 • Onderbouwt waarom onmiddellijke verlening van jeugdhulp noodzakelijk is.

In het geval van (niet) instemmen op basis van dossier

 • Onderbouwt op overtuigende wijze waardoor onderzoek feitelijk onmogelijk is.

In het geval van een voorwaardelijke machtiging gesloten

 • De voorwaarden uit het hulpverleningsplan zijn overgenomen.
 • Beschrijft op navolgbare wijze hoe het hulpverleningsplan met de jongere is besproken in hoeverre de jongere in staat kan worden geacht om zich aan de afspraken (c.q. voorwaarden) te houden.