NeGG | Disclaimer

Website

NeGG streeft ernaar het platform zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Het platform wordt continue ontwikkeld om de gebruiker de best mogelijke gebruikservaring te geven. Naast de informatie die NeGG op haar platform publiceert, wordt er ook inhoud geplaatst door de bij NeGG aangesloten gekwalificeerde gedragswetenschappers. Het is hiermee goed mogelijk dat er informatie is geplaatst welke onvolledig of onjuist is. Vragen, opmerkingen of tips over de inhoud van NeGG, kunnen kenbaar gemaakt worden via info@negg.nl.

De informatie op het platform wijzigt dagelijks. Eventuele aanpassingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door de gebruiker worden aangebracht. NeGG kan geen garanties geven dat de informatie op het platform geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de gebruiker wordt geraadpleegd. NeGG sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het platform, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. NeGG is tevens niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van het platform verkregen is.

E-mail

De informatie in de correspondentie, inhoudende maar niet limitatief: e-mail berichten, sms berichten en whatsapp berichten, van NeGG zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Iedere vorm van openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is nimmer toegestaan. Indien correspondentie van NeGG per abuis wordt ontvangen door de onjuiste persoon, dan wordt verzocht om onmiddellijk contact op te nemen met de afzender. NeGG verzoekt de persoon aan wie de abusievelijke correspondentie is verzonden, deze correspondentie te vernietigen en de inhoud ervan aan nimmer openbaar te maken. NeGG aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige danwel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden correspondentie in welke vorm dan ook, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.