Veelgestelde vragen voor Gemeenten, Gecertificeerde Instellingen en Zorginstellingen

Wat kan NeGG betekenen voor jouw organisatie?

NeGG geeft jouw organisatie toegang tot een netwerk van gekwalificeerde gedragswetenschappers die deskundig zijn op het gebied van (gesloten) jeugdzorg. Via NeGG kun je op drie manieren gebruik maken van de diensten van gedragswetenschappers:

 • Je kunt zelf een opdracht aanmaken en aanbieden aan het volledige netwerk. Gedragswetenschappers kunnen de opdracht bekijken en besluiten om deze te accepteren.
 • Je kunt via het platform een gedragswetenschapper benaderen waarvan zijn profiel/expertise jou aanspreekt en mogelijk aansluit bij een inhoudelijke vraag of opdracht die je hebt
 • Je kunt het platform de opdracht geven om met spoed een gedragswetenschapper te zoeken (in het kader van een instemmingsverklaring of consultatie). Het platform gaat dan actief gedragswetenschappers benaderen (via een push-bericht, sms of e-mail) en vragen of zij de opdracht met spoed kunnen aannemen en uitvoeren.

Wie kan gebruik maken van NeGG?

Iedereen die werkzaam is bij een Gemeente, Gecertificeerde Instelling of zorginstelling kan gebruik maken van NeGG. Om je te registreren moet je een e-mail adres van je organisatie invoeren en bevoegd zijn voor het inbrengen van facturen.

Wat kost het gebruiken van NeGG?

Registreren op het platform is gratis. Wanneer er via NeGG een overeenkomst wordt gesloten tussen jouw organisatie en een gedragswetenschapper, wordt er over het totaalbedrag van de eindfactuur een bemiddelingsfee van 10% afgedragen aan het platform.

Per dienst worden er verschillende tarieven gehanteerd

Instemmingsverklaringen

Het uurtarief is voor alle gekwalificeerde gedragswetenschappers gelijk gesteld als het gaat om instemmingsverklaringen. Dit is gedaan om de kwaliteit leidend te laten zijn in de keuze voor een gedragswetenschapper. Het huidige uurtarief voor het doen van instemmingsverklaringen is € 105,- (excl. evt. 21% BTW).

Het tarief voor gemaakte reiskosten zijn € 1,35 per (enkele reis) kilometer. (excl. evt. 21% BTW).

Deze uurtarieven kunnen op basis van de gebruikersvoorwaarden jaarlijks geïndexeerd worden, maar dit wordt tot 2025 niet gedaan.

Consultatie

De uurtarieven voor consultatie hangen af van individuele deskundigheid. Voor consultatie kunnen gekwalificeerd gedragswetenschappers zelf een uurtarief vaststellen.

Spoed

 • Indien je de gedagswetenschapper vraagt om een instemmingsverklaring binnen 12 uur af te ronden, mag deze een opslag van 3 uren rekenen.
 • Indien je de gedragswetenschapper vraagt om een instemmingsverklaring binnen 24 uur af te ronden, mag de gedragswetenschapper een opslag van 2 uren rekenen.
 • Indien je de gedragswetenschapper vraagt om een instemmingsverklaring binnen 48 uur af te ronden, mag de gedragswetenschapper een opslag van 1 uur rekenen.
 • Indien je de gedragswetenschapper vraagt om een instemmingsverklaring te doen op basis van dossierinformatie (dus waarbij fysiek onderzoek onmogelijk is) en er een rapport wordt gevraagd binnen 48 uur, mag deze een opslag van 1 uur rekenen.

Hierbij geldt dat als er op vrijdag een opdracht wordt gegeven en deze op maandag ingeleverd dient te worden, er een 48-uurs opslagtarief mag worden gerekend.

Hoe verlopen de betalingen?

NeGG werkt samen met financiële dienstverlener Stripe. Wanneer een gedragswetenschapper een opdracht voor jouw organisatie heeft uitgevoerd, dan stuurt NeGG een factuur naar jouw organisatie. Jouw organisatie betaalt vervolgens de factuur. De betaling wordt gedaan aan Stripe en deze stuurt de betaling door naar het IBAN-rekeningnummer van de gedragswetenschapper.

Kan ik maatwerkafspraken maken voor mijn organisatie?

NeGG gelooft in een organisatie met zo weinig mogelijk overhead, zodat systeemkosten bespaard kunnen worden en dit geld besteed kan worden aan de zorg voor kinderen en hun gezinnen.

Om onze overhead laag te houden is het alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk om maatwerkafspraken te maken die afwijken van de gebruikersvoorwaarden. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hoe wordt de deskundigheid van de gedragswetenschappers geborgd?

Gedragswetenschappers die zich registreren op het platform voldoen aan de wettelijke eisen, welke worden aangevuld niet-wettelijke eisen:

Wettelijke eisen

 • Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het register Kinder- en Jeugdpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
 • Beroepsbeoefenaren die als Orthopedagoog-Generalist zijn ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO);
 • Beroepsbeoefenaren die als postmaster-orthopedagoog SKJ of als postmaster-psycholoog SKJ zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 5.2.1, eerste lid, van het Besluit Jeugdwet;
 • Beroepsbeoefenaren die als gezondheidszorgpsycholoog of als psychotherapeut zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Niet wettelijke eisen

 • Gedragswetenschappers hebben ervaring met het doen van instemmingsverklaringen voor de gesloten jeugdzorg. Deze ervaring wordt door het kernteam getoetst aan het normenkader.
 • Gedragswetenschappers overleggen bij inschrijving een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Controle

Gebruik maken van het platform zonder de juiste registratie mag niet en wordt zodanig omschreven in de gebruikersvoorwaarden. Gedragswetenschappers worden hier tevens expliciet over geïnformeerd bij registratie.

De registratie in het beroepsregister wordt bij inschrijving en vervolgens steekproefsgewijs gecontroleerd. Indien een gedragswetenschapper niet is opgenomen in het register of een doorhaling heeft gekregen, maar toch gebruik maakt van het platform, wordt dit gemeld aan het tuchtcollege van de betreffende beroepsorganisatie. Ook wordt het profiel van de betreffende gedragswetenschapper dan verwijderd. Nadere informatie hierover wordt beschreven in onze gebruikersvoorwaarden.

Hoe verloopt een boekingsproces?

Wanneer je een gedragswetenschapper nodig hebt, kun je dit op drie manieren doen:

 • Je plaatst je opdracht op een boekingsbord, dit boekingsbord is inzichtelijk voor alle geregistreerde gedragswetenschappers
 • Je benadert direct een gedragswetenschapper met een gerichte vraag.
 • Je plaatst een spoed opdracht met specifieke eigenschappen (tags) waarbij het platform actief zoekt naar gedragswetenschappers

Wie is verantwoordelijk voor de geboden kwaliteit?

De gedragswetenschapper is zelf (tuchtrechtelijk) aansprakelijk voor de kwalitatieve uitvoering van zijn werk. NeGG kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de werkzaamheden van de aangesloten geregistreerde gedragswetenschappers. Wel is NeGG meer dan bereid om opmerkingen of klachten over de kwaliteit serieus te nemen en daarover in gezamenlijkheid een oplossing te zoeken.

Mag ik gedragswetenschappers van NeGG ook buiten NeGG om benaderen

Als je hier behoefte aan hebt, dan is NeGG niet geslaagd in haar missie. We gaan graag het gesprek aan om te onderzoeken waarom er een behoefte is om gedragswetenschappers buiten NeGG om te benaderen.

Als de reden is om de bemiddelingsfee te omzeilen, dan mag dat niet. De bemiddelingsfee is een marginale vergoeding om het platform te blijven doorontwikkelen en organisatiekosten te betalen. Als blijkt dat er toch buiten het platform om afspraken worden gemaakt, dan kan het profiel van de gedragswetenschapper en / of de gemeente, gecertificeerde instelling of zorginstelling worden gedeactiveerd of verwijderd.

Indien er sprake is van een overmacht-situatie (bijvoorbeeld omdat het platform offline is) dan is het natuurlijk wel mogelijk om buiten het platform om afspraken te maken.

Mag ik privacygevoelige informatie over cliënten delen via NeGG?

Nee, op dit moment is het niet mogelijk om informatie over cliënten te versturen of te delen via het NeGG. Een van onze ontwikkelingswensen is een NEN7510 certificering, zodat cliëntgegevens op een veilige manier kunnen worden uitgewisseld via NeGG.

Maakt NeGG gebruikt van VECOZO?

Nee, NeGG maakt geen gebruik van het berichtenverkeer / VECOZO.